Kňazi pochádzajúci z našej farnosti Senica

Autor textu: Bc. Lukáš Fordinál

Juraj Puslicius (Georgius Puslicius)

* Senica r. ? – † po r. 1684

Životopis:

  V generálnom seminári v roku 1651 získal titul bakalára a v roku 1652 magistra filozofie. Za kňaza bol vysvätený 20. septembra 1654. 8. júna 1665 bol ustanovený za farára v Malých Hosťach, kde bol činný až do roku 1684.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Strigonium 1894, s. 878.


Ján Szenczy (Joannes Szenczy)

* 1704, Senica – † 13. mája 1771, Trnava

Životopis:

  Ján Szenczy sa narodil 1704 v Senici. Kňazskú formáciu a štúdium započal v seminári sv. Štefana v Trnave, kde v roku 1724 získal titul bakalára a o rok neskôr magistra filozofie. Teológiu ukončil ročníkom morálnej teológie. Za farára v Hornom Bare bol ustanovený 14. decembra 1729. V roku 1732 tam vykonal vizitáciu ostrihomský kanonik a inšpektor biskupskej kancelárie - Ján Jelenfy, ktorý o farárovi zaznamenal: „28 ročný, v duchovnej správe 5 rokov. O jeho živote vydávajú dobré svedectvo. Sťažuje sa na mrzutosť pri oprave strechy fary.“
  Od 30. júna 1741 bol farárom v Hrádku a od 10. februára 1746 bol farárom v Tekovskom Hrádku. Posledné jeho pôsobisko bola farnosť Želiezovce od 18. októbra 1752, kde sa 24. decembra 1764 zriekol úradu kvôli veku a odišiel do kňazského domova v Trnave, kde aj zomrel 13. mája 1771.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Strigonium 1894, s. 958.
História cirkvi v Čachticiach: Čachtice – Farnosť sv. Ladislava [online]. [cit. 2023-03-15]. Dostupné na: ( https://cachtice.fara.sk/historia-cirkvi-v-cachticiach/ ).


PhDr. ThDr. Jozef Gulík (Gullich, Gullick, Gulik Josephus)

* 8. februára 1735 Senica – † 8. januára 1814 Bratislava
bratislavský kanonik, kustód, univerzitný profesor morálnej teológie, filozofie a matematiky

Životopis:

  Jozef Gulík sa narodil 8. februára 1735 v Senici. Bol rehoľným kňazom Spoločnosti Ježišovej. Od roku 1768 pôsobil ako profesor morálnej teológie, filozofie a matematiky na Trnavskej univerzite. Na základe jeho prednášok gróf Anton Heller obhajoval na Trnavskej univerzite v roku 1771 tézy z metafyziky. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 bol prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy podľa dekrétu sufragánnych štatutárov. Bol hradným kaplánom, potom vojenským kaplánom a napokon cenzorom kníh.
  Za farára do Skalice bol inštalovaný 21. decembra 1775, kde v roku 1788 vykonal vizitáciu ostrihomský arcibiskup Jozef kardinál Baťán (Batthány). Od roku 1778 do roku 1786 viedol ako prefekt školy (riaditeľ) bývalé jezuitské gymnázium v Skalici. Inicioval výmenu oltára v skalickom farskom chráme.
  V roku 1802 sa stal kanonikom a potom kustódom bratislavskej kapituly.
Zomrel 8. januára 1814 v Bratislave

Pramene:

KOŠÍK, Ľ. Výročia významných udalostí a osobností minulosti Skalice v roku 1999. Skalica, 1999, s. 24.
Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 428.
Archív Arcibiskupského úradu v Trnave, Officium Vicariale Tirnaviense, sign. II. 103 Visitatio Ecclesiae Liberae Regiaeque Civittatis Szakolczensis (1780) 1788, s. 33-34. In: 9. ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. Skalické jezuitské gymnázium v rokoch 1773 – 1786. Záhorské múzeum v Skalici. 2022. s. 127, 132-132.
Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Strigonium 1894, s. 601.


Ján Buček (Joannes Bucsek)

* 18. storočie Senica - † ?

Životopis:

  Ján Buček pochádzal zo Senice a narodil sa v prvej polovici 18. storočia. Na teologické štúdiá do alumnátu v Budíne bol prijatý v roku 1753. 21. októbra 1754 bol vysvätený za kňaza. 21. júna 1755 bol ustanovený za kaplána v Polomke v okrese Brezno a o 2 roky neskôr 25. júna 1757 za farára v Gemerskej Polome v rožňavskom okrese. S farnosťou bol inkorporovaný do novozriadenej Rožňavskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Strigonium 1894, s. 515.


Msgr. Dr. Gejza Zúbek (Geysa Zubek)

* 17. aug. 1885, Senica – † 9. januára 1943
pápežský prelát, politik, pedagóg, náboženský spisovateľ, biskupský komisár

Životopis:

  Narodil sa 17. augusta 1885 v Senici Jozefovi (narodený v roku 1860) a Cecílii rodenej Zelligerovej (narodenej v roku 1863). V rokoch 1898 – 1903 študoval teológiu v seminári v Ostrihome a v rokoch 1903 - 1908 cirkevné právo na univerzite v Budapešti. V roku 1907 sa stal katechétom v Budapešti. Vysvätený bol 28. júna 1908 za kňaza a ustanovený do Nového Mesta nad Váhom za kaplána. O rok neskôr (1909) získal titul doktora cirkevného práva. Začiatkom I. svetovej vojny (1914) sa stal poľným kurátom a bol poslaný na východný front slúžiť do poľnej nemocnice. Po ukončení vojny sa vrátil pôsobiť do Nového mesta nad Váhom.
  Po vzniku Československej republiky (1918) bol organizátorom telovýchovného spolku Orol a aktívnym účastníkom národného a politického života. Gejza Zubek sa výrazne angažoval v oblasti organizácie katolíckeho školstva. Od roku 1925 sa jeho pôsobiskom stala Bratislava. Vyučoval náboženstvo na dievčenskom gymnáziu a organizoval výučbu náboženstva na bratislavských školách. Založil a viedol spolok sv. Gonzaga v Bratislave, zameraný na podporu chudobných slovenských katolíckych študentov.
  Od roku 1930 do roku 1936 pôsobí ako dekan dekanátu Bratislava-vidiek. Bol funkcionárom Spolku profesorov Slovákov a Spolku slovenských katechétov a profesorov náboženstva, podpredsedom Katolíckeho spolku, generálnym tajomníkom Ústrednej Charity pre Slovensko, členom výboru Zemskej sociálnej pečlivosti, členom kultúrnej komisie mesta Bratislavy a do 1933 predsedom Legiobanky v Novom meste nad Váhom.
  Aj na dôchodku po roku 1936 ostáva činný. Starostlivosť o náboženskú výchovu mládeže prevzal najmä od roku 1936 ako biskupský komisár, školský dekan Bratislavy, člen krajinskej katolíckej školskej rady, predseda rímsko-katolíckej a mestskej školskej stolice, ústredný inšpektor výučby náboženstva pre niekoľko dištriktov trnavského biskupstva a člen skúšobnej komisie pre učiteľov ľudových a meštianskych škôl. Ako člen personálnej komisie pri ministerstve školstva uvádzal do života nový školský zákon z roku 1940. Bol tiež autorom cirkevnej publicistiky v časopisoch Duchovný pastier, Kultúra a Slovák. V roku 1938 bol poctený titulom monsignor a v roku 1942 menovaný pápežským prelátom.
  Pred Vianocami v roku 1939 prišli na Trnávku bohoslovci z mesta a s nimi Msgr. Dr. Gejza Zúbek a Prof. MUDr. Chura (najvýznamnejší detský lekár v dejinách slovenskej medicíny, univerzitný profesor, dekan lekárskej fakulty). Chodili po celej Trnávke, navštevovali najchudobnejších a obdarovali ich vecami, ktoré zohnali od dobrých ľudí.
  Začiatkom mája 1942 sa v Šaštíne konala posviacka nového organa, ktorý kostolu zakúpilo úverové družstvo v Šaštíne. Ráno slávnosť začala svätou omšou, ktorú slúžil Msgr. Dr. Ambróz Lazík. Posviacku poobede vykonal pápežský prelát Msgr. Dr. Gejza Zúbek za veľkej asistencie kňazstva a kléru. Po posviacke a slávnostnom hraní bola na námestí príležitostná akadémia a program, ktorú pripravili gymnazisti zo Šaštína.
Gejza Zúbek zomrel 9. januára 1943 v Bratislave.

Pramene:

Schematizmus. Ostrihomská arcidiecéza. Ostrihom 1918, s. 151, s. 258, s. 352.
Schematizmus. Ostrihomská arcidiecéza. Ostrihom 1915, s. 57, s. 272, s. 493.
Tyrol, A. a Olejník, V.,Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly IV. VZNIK BISKUPSTVA, OSOBNOSTI A NAJNOVŠIE UDALOSTI. Ružomberok 2021, s. 187.
https://www.familysearch.org/tree/person/details/GZDL-RNK


Ďalších významných rodákov pripravujeme.

Kontakty

  • farár Mons. Karol Martinec, dištriktuálny dekan
  • kapláni Mgr. Mgr. Martin Surový Mgr. Štefan Smetana
  • výpomocný duchovný Mgr. Juraj Rybanský
  • úradný názov Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senica
  • bankový účet farnosti SK...
  • fakt. údaje IČO: 34015370 DIČ: 2021727015

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.